26
feb

Štát by mal posilniť povinnosti podnikateľov v oblasti ľudských práv

Stredisko sa dlhodobo snaží, aby Slovenská republika plnila svoje záväzky v oblasti podnikania a ľudských práv, vrátane prijatia príslušných národných politík.

Povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, predovšetkým povinnosť rešpektovať ľudské práva a sledovať, vyhodnocovať a predchádzať negatívnym dopadom na uplatňovanie ľudských práv upravujú viaceré (právne nezáväzné) medzinárodné dokumenty, a to najmä Hlavné zásady OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv, Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti ako aj odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/Rec(2016)3.

23
feb

Vitajte na stránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Vážené dámy, vážení páni,

vítame Vás na novej webstránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva:  národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv a národného antidiskriminačného orgánu.

Bude nám cťou informovať Vás o našej činnosti a jej výsledkoch vo všetkých oblastiach, na ktoré sa zameriavame. Zároveň Vás láskavo prosíme o zhovievavosť, nakoľko prenos informácií z pôvodného webu a kompletné naplnenie kapacity práve štartujúceho webu nie je okamžite realizovateľné.

Drevené kocky s motívom zdravotnej starostlivosti
15
feb

Od 1. marca sa prístup k službám v oblasti reprodukčného zdravia zhorší

V roku 2020 zahájilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky proces zmeny Vyhlášky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, v znení neskorších predpisov.

Cieľom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bolo vyňať vek 40+ rokov zo Zoznamu chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva.

Podľa vyjadrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol dôvodom najmä výrazný medicínsky pokrok a zavedenie nových technológií, prístrojov a vyšetrovacích a liečebných metód, ktoré dokážu s veľkou mierou presnosti diagnostikovať poškodenie plodu.

15
feb

Spustili sme 9. ročník súťaže Moje ľudské práva

Žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl ponúkame možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva, ktorá je zameraná na šírenie osvety o ľudských právach. Pre výhercov súťaže sú pripravené zaujímavé vecné ceny.

Vedľa seba stoja výkonná riaditeľka Silvia Porubänová a Ábel Ravasz
05
feb

Prihlásiť sa k druhej národnosti musí byť samozrejmosťou

Niektorí ľudia pochádzajú z národnostne zmiešaných rodín a cítia sa byť príslušníkmi dvoch alebo viacerých národností súčasne.

Prihlásiť sa ku svojim koreňom je nielen uplatnením práva slobodne sa rozhodovať o svojej národnosti, zaručenom v článku 12 Ústavy SR, ale aj kolektívnym právom menšín na sebaurčenie, ktoré vychádza z viacerých medzinárodných ľudskoprávnych predpisov.

Výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová
02
feb

Silvia Porubänová ako ambasádorka kategórie Výnimočný zamestnávateľ

Ocenenie Via Bona odovzdáva každoročne Nadácia Pontis za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Kategória Výnimočný zamestnávateľ je zameraná na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku.

Je dôležité poukazovať na diskrimináciu znevýhodnených skupín  a rovnako dôležité je podporovať  zamestnávateľov, ktorí sa snažia nerovnosti minimalizovať.

Text: Iné podoby násilia na ženách - pokračujúce násilie počas rozhodovania o úprave práv a povinností k maloletým deťom
25
jan

Dieťa v súdnom konaní a pokračujúce násilie (podcast)

Minulý rok Stredisko v spolupráci s Úniou materských centier otvorilo sériu okrúhlych stolov „Iné podoby násilia na ženách“ témou pokračujúceho násilia počas poručníckych sporov. Okrúhleho stola sa zúčastnili viaceré ľudskoprávne inštitúcie, verejné inštitúcie a expertky. Jednou z nich bola aj JUDr. Zuzana Magurová,LL.M., s ktorou sme mali možnosť túto tému otvoriť aj v podcaste ÚMC.

22
jan

K povinnosti zamestnancov preukazovať sa negatívnym testom

Stredisko upozorňuje na nesprávnosť medializovaného právneho názoru spočívajúceho v porovnávaní situácií nemožnosti požadovania informácií o zdravotnom stave ženy – potenciálnej zamestnankyne, o jej tehotenstve, s nemožnosťou požadovania negatívneho testu v súvislosti s prijatými opatreniami prevencie proti šíreniu ochorenia COVID19.

Ženy na pochode za práva žien
21
jan

O ženských organizáciách sa šíria dezinformácie

Nezávislé a silné mimovládne organizácie sú základným komponentom zdravého demokratického zriadenia. Pomáhajú a podporujú nás všetkých, snažia sa, aby náš hlas bolo vždy počuť.