Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

26
feb

Štát by mal posilniť povinnosti podnikateľov v oblasti ľudských práv

Stredisko sa dlhodobo snaží, aby Slovenská republika plnila svoje záväzky v oblasti podnikania a ľudských práv, vrátane prijatia príslušných národných politík.

Povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, predovšetkým povinnosť rešpektovať ľudské práva a sledovať, vyhodnocovať a predchádzať negatívnym dopadom na uplatňovanie ľudských práv upravujú viaceré (právne nezáväzné) medzinárodné dokumenty, a to najmä Hlavné zásady OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv, Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti ako aj odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/Rec(2016)3.

...

23
feb

Vitajte na stránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Vážené dámy, vážení páni,

vítame Vás na novej webstránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva:  národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv a národného antidiskriminačného orgánu.

Bude nám cťou informovať Vás o našej činnosti a jej výsledkoch vo všetkých oblastiach, na ktoré sa zameriavame. Zároveň Vás láskavo prosíme o zhovievavosť, nakoľko prenos informácií z pôvodného webu a kompletné naplnenie kapacity práve štartujúceho webu nie je okamžite realizovateľné.

...

Drevené kocky s motívom zdravotnej starostlivosti
15
feb

Od 1. marca sa prístup k službám v oblasti reprodukčného zdravia zhorší

V roku 2020 zahájilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky proces zmeny Vyhlášky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, v znení neskorších predpisov.

Cieľom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bolo vyňať vek 40+ rokov zo Zoznamu chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva.

Podľa vyjadrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol dôvodom najmä výrazný medicínsky pokrok a zavedenie nových technológií, prístrojov a vyšetrovacích a liečebných metód, ktoré dokážu s veľkou mierou presnosti diagnostikovať poškodenie plodu.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Popri vzdelávaní organizujeme besedy, workshopy, súťaže a iné aktivity zamerané na šírenie osvety v oblasti ľudských práv a nediskriminácie. Už 9 rokov organizujeme výtvarnú súťaž Moje ľudské práva, ktorá spája ľudské práva s výtvarným nadaním.

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Efektívna spolupráca s partnerskými organizáciami na medzinárodnej úrovni je nevyhnutná pre vysoký kredit a medzinárodnú prestíž Strediska.  So svojim medzinárodnými partnermi sa stretávame najmä v zahraničí na pôde ostatných medzinárodných organizácií, v prostredí ľudskoprávnych konferencií a iných medzinárodných fór. Iný spôsob udržiavania kontaktov je vo forme bilaterálnej spolupráce, ktorá zahŕňa vzájomné návštevy, projekty alebo zmluvy o spolupráci uzatvárané najmä s inštitúciami vnútroštátnej ochrany ľudských práv v zahraničí.

Viac informácií